Ograničene indikacije za lijek Keytruda

30. September, 2018  •  Apoteke
ogranicene-indikacije-za-lijek-keytruda_220070354
Merck Sharp & Dohme, Beograd, nosilac dozvole za lijek Keytruda, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) uputilo je pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju indikacije za lijek Keytruda za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog urotelijalnog karcinoma kod odraslih pacijenata koji nisu pogodni za terapiju koja sadrži cisplatin.
 

Preliminarni podaci iz studije koja je u toku (Keynote-361) pokazali su smanjeno preživljavanje pacijenata kod kojih je primenjena monoterapija lijekom Keytruda, u poređenju sa standardnom hemioterapijom, kada je korišćen kao prva linija terapije kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim urotelijalnim karcinomom čiji tumori imaju nisku ekspresiju liganda programirane ćelijske smrti 1(PD-L1).

Posljedično, indikacija za primjenu lijeka Keytruda za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog urotelijalnog karcinoma kod odraslih koji nisu pogodni za hemioterapiju koja sadrži cisplatin je izmijenjena tako da glasi:

“Ovaj lijek kao monoterapija je indikovan za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog urotelijalnog karcinoma kod odraslih koji nisu pogodni za hemioterapiju koja sadrži cisplatin i čiji tumori eksprimiraju PD-L 1 sa kombinovanim pozitivnim rezultatom (engl.combined positive score, CPS ) ≥10.”

Indikacija za ovaj lijek za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog urotelijalnog karcinoma kod odraslih pacijenata prethodno liječenih hemioterapijom koja sadrži platinu ostaje nepromijenjena.

Podsjećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lijek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na ljekove”.

 

 

Izvor: Pharmanetwork.rs